Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszej strony internetowej jest IT Parking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970944, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mariacka 37, 40-014 Katowice, NIP: 9542840267, REGON: 521983999, zwana dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu i na podstawie:
a) zawarcia i realizacji umowy najmu miejsca parkingowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do stron umowy
b) dochodzenia należnych roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia należnych roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
d) archiwizowania dokumentów niezbędnych do dokonania rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia księgowości Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
e) w ramach realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora, jakim jest w szczególności marketing bezpośredni produktów i usług oraz badanie satysfakcji klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. IT Parking przetwarza dane użytkowników w zakresie numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru Opłaty Parkingowej, danych osobowych identyfikujące użytkownika: imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Administrator przetwarzać będzie dane osobowe do czasu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem księgowości oraz obowiązkami podatkowymi,
b) do momentu upływu trzyletniego okresu przedawnienia roszczeń zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego. Wskazany okres rozpoczyna bieg w momencie wystawienia wezwania do zapłaty, które zostało umieszczone za szybą pojazdu. Bieg terminu zostanie przerwany, gdy wystąpimy ze sprawą na drogę postępowania sądowego.

4. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W przypadku odmowy udostępnienia przez użytkownika wymaganych w formularzu danych, uprzejmie prosimy o złożenie reklamacji w drodze pisemnej, zawierającej dane umożliwiające identyfikację użytkownika i otrzymanej Opłaty Parkingowej.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jeśli nie jest to konieczne do świadczenia usługi lub wykonania umowy. Dane osobowe mogą być jednak przekazywane podmiotom trzecim w celu prowadzenia windykacji zewnętrznej lub egzekucji roszczeń, jak również dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych). Dane Użytkownika będą przez nas przekazywane również organom i władzom publicznym uprawnionym do uzyskiwania do nich dostępu oraz w ramach ciążącego na nas na mocy przepisów prawa obowiązku ich ujawnienia lub zobowiązania do ich ujawnienia na mocy orzeczenia sądowego. Ponadto dane zostaną udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, gdy wystąpimy na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego (sąd właściwy do rozpoznania sprawy, komornik właściwy do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego).

2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
a) Dostęp do danych – art. 15 RODO
b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
f) Sprzeciw – art. 21 RODO
g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres kontakt@itparking.pl.

4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
– utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: – Edge
– Internet Explorer
– Chrome
– Safari
– Firefox
– Opera

Urządzenia mobilne:
– Android
– Safari (iOS)
– Windows Phone

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.