Reklamacje

REKLAMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT PARKINGOWYCH

Kierowca, który otrzymał Dodatkową Opłatę Parkingową i kwestionuje jej zasadność może w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania wnieść reklamację.

Jak złożyć reklamację?
Rekomendujemy, aby składali Państwo reklamacje korzystając ze znajdującego się obok elektronicznego formularza reklamacyjnego, mailowo na adres e-mail: reklamacje@itparking.pl lub listownie na adres:
IT Parking sp. z o.o.
ul. Mariacka 37
40-014 Katowice

Informujemy, że IT Parking rozpatruje reklamacje złożone za pośrednictwem każdego z kanałów komunikacji. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przy składaniu reklamacji bądź w formie elektronicznej na podany przez Kierowcę adres mailowy.

Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: numer rejestracyjny pojazdu, numer Dodatkowej Opłaty Parkingowej, datę wystawienia Opłaty, krótki opis powodu składania reklamacji oraz dane osobowe właściciela (użytkownika) pojazdu – imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe.

W jakim terminie rozpatrywane są reklamacje?
Reklamacje złożone drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po wniesieniu reklamacji.
Reklamacje złożone za pośrednictwem pozostałych kanałów komunikacji rozpatrywane są w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Za datę złożenia odwołania w formie listownej uważa się datę nadania listu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Czy w sytuacji złożenia reklamacji termin wniesienia pomniejszonej Opłaty ulega przedłużeniu?
Nie. W przypadku złożenia reklamacji termin wniesienie pomniejszonej kwoty Dodatkowej Opłaty Parkingowej nie ulega przedłużeniu. Kierowca ma możliwość uregulowania pomniejszonej opłaty wyłącznie w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.

Jak uiścić Opłatę Dodatkową?
Dodatkową Opłatę Parkingową należy uiścić przelewem na numer konta bankowego, który umieszczony jest na wydruku otrzymanej Opłaty. W tytule przelewu należy podać numer rejestracyjny pojazdu i numer Opłaty Parkingowej.

Przypominamy również, że nasi kontrolerzy oraz serwisanci nie są uprawnieni do przyjmowania jakichkolwiek pieniędzy. Opłatę dodatkową uiścić można wyłącznie przelewem bankowym.

Zgubiłem druk Dodatkowej Opłaty Parkingowej. Co zrobić?
W przypadku zgubienia druku prosimy o napisanie do nas wiadomości na adres kontakt@itparking.pl z prośbą o wydanie elektronicznego duplikatu opłaty parkingowej. W treści maila prosimy o wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz adresu, na którym otrzymali Państwo wezwanie do zapłaty.

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

    Adres zamieszkania

    Opłata parkingowa